Práva klienta

Informace o právu klienta na předsmluvní informaci a na dokladu o provedení směnárenského obchodu

doporučení ohledně informace o právu klienta na odstoupení od směnárenského obchodu a o postupu, kterým tak klient může učinit


Zde uvádíme doporučené znění informace o právu klienta odstoupit od směnárenského obchodu, která má být podle zákona o směnárenské činnosti od 1.4.2019 uveřejněna na informaci poskytované před provedení směnárenského obchodu a na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Jedná se pouze o návrh znění, který by si měl směnárník upravit podle podmínek, za nichž směnárenskou činnost provádí. Při úpravách je nutno dbát na požadavky ohledně obsahu kurzovního lístku stanovené zákonem o směnárenské činnosti, zejména:

  • požadavek na uveřejnění informací jasným způsobem – každá informace by měla být jednoznačná a neměla by připouštět více výkladů a dále, klient by měl obdržet úplnou a ucelenou informaci, k níž již nebude potřebovat vyhledávat další informace (např. znění zákona) nebo provádět dodatečné výpočty, pokud je to možné
  • požadavek na uveřejnění informace vždy v českém a anglickém jazyce, i když směnárna nemá česky a anglicky mluvící klienty
  • pozor na redukování zde navrženého textu – jeho zkrácením může dojít k tomu, že informace o právu klienta nebude úplná a/nebo dojde tím k ujednání odchylných podmínek, které mohou být pro klienta nepřiměřeně výhodné, nebo naopak, klient je uveden v omyl, protože je na právech krácen, což je nepřípustné
  • informace o právu klienta odstoupit od smlouvy nelze nahradit obecnou krátkou informaci, že klient toto právo má, protože zákon požaduje, aby byla zveřejněna informace o právu samotném, nikoliv pouze o tom, že toto právo klient má
  • informace o právu klienta nemusí být uveřejněna písmem stejné velikosti jako kurzy, ale musí se stále jednat o písmo přiměřené velikosti, tzn. takové, které nemá běžný klient potíže přečíst.

Modrý text: použije se podle situace – podle objemu, od něhož se odstupuje. Dále, částku XXXXX CZK/EUR/USD... je potřeba přesně spočítat, aby byl naplněn požadavek určitosti.


Návrh českého znění textu:

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde směnárenský obchod provedl. Odstoupení se musí vztahovat na:

  • celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu.
  • část směnárenského obchodu: XXXXX CZK/EUR/USD... složených klientem; provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit část směnárenského obchodu, od níž klient odstupuje, je-li to nezbytné s ohledem na nominály bankovek a mincí, které má provozovatel právě k dispozici.

Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, informaci před provedením směnárenského obchodu nebo na dokladu o provedení směnárenského obchodu.

Klient odstoupí od směnárenské obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden, osobně projeví vůli od obchodu odstoupit.


Návrh anglického znění textu:

The client has the right to withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the foreign exchange trade was transacted. The withdrawal must apply:

  • to the entire extent of the foreign exchange trade contract.
  • to the extent to which the sum paid for the exchange corresponds to the sum of XXXXX CZK/EUR/USD...; the operator reserves the right increase the extent of the foreign exchange trade from which the client withdraws unilaterally, if this is necessary due to the denominations of banknotes and coins the operator keeps currently.

The withdrawal period applies only during working hours for contact with the public in the branch in which the foreign exchange trade was transacted. The working hours stated on the final receipt apply. If this period is interrupted, it will not end earlier than within 30 minutes of the moment it recommenced.

If the customer is not able to withdraw from the transaction because of the hindrance on the side of the operator, the customer can withdraw from the foreign exchange trade contract within 6 months after the day of its finalisation, also in other place than the branch where the foreign exchange trade was transacted, or by post. The same applies in case the customer is not able to withdraw from the foreign exchange trade contract because he/she was misled by the operator or the operator did not inform about the right to withdraw from the contract on the exchange rate list, on the pre-contractual information or on the final receipt.

The client withdraws from the foreign exchange trade by requesting to withdraw from the trade in person in the branch where the trade was transacted.


Společnost IDEA 4 systems s.r.o., která tento dokument připravila, neposkytuje právní služby. I když činí vše proto, aby byly informace, které zdarma klientům poskytuje, správné a úplné, nenese a nemůže nést odpovědnost za škody, které použitím informací vzniknou. Je odpovědností každého poskytovatele dodané informace vyhodnotit a posoudit jejich vhodnost a úplnost před tím, než je použije.

Riegrova 11
Pondělí až pátek
8:00 - 18:00
Sobota
8:00-12:00
nebo dle telefonické domluvy